Referat generalforsamling Solrød Landsbylaug 26. nov 2009


Solrød Landsby

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Torsdag d. 26. november 2009 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

1.       Valg af dirigent.

Ole Rathmann blev valgt

2.     Oldermandens beretning.

Oldermand Mette Kisling aflagde beretning over landsbylaugets aktiviteter i 2009.

·        Trafik igennem landsbyen har været en mærkesag for landsbylauget. Af udførte foranstaltninger kan nævnes, at der er opsat fartmålere ved indkørsel til landsbyen i vestlig og østlig ende af Solrød Byvej. Desuden er vejbanen på Solrød Byvej samt på Yderholmvej hævet på visse strækninger.

Ønskede foranstaltninger er, at indkørsel til landsbyen ændres, således at trafikken til og fra landsbyen dæmpes. Landsbylaugets forslag er ”opført” som et projekt på Rådhuset – dog er der ingen tidsfrist for, hvornår projektet går i gang.

·        Ny jernbane, der nu er vedtaget, har været et emne for landsnylavet. Spørgsmålet er nu, hvordan vi kan sikre Solrød Landsby bedst muligt mod støj og andre gener.

·        Traditionelle arrangementer – Skt. Hans bål med fakkeltog fra kirken samt tænding af juletræ har været afholdt.

·        Grøn pulje: Landsbylauget har modtaget 5000,- fra Solrød Kommune til tiltag, der kan komme alle i landsbyen til gode. Der er for pengene indkøbt to fodboldmål, som sættes op ved det grønne areal mellem Yderholmvej og Lisagerstien.

·        Solrød Landsbylaug var medarrangør ved vælgermødet i Jersie Forsamlingshus den 4. november.

Beretningen godkendt med akklamation.

3.     Skatmesteren aflægger regnskab.

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde regnskabet for 2009. Regnskabet lægges på landsbylaugets hjemmeside.

Regnskabet godkendt med akklamation.

4.     Forelæggelse af budget for 2010 samt fastsættelse af kontingent for 2010.

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde laugstyrelsens forslag til budget for 2010.

Kontingent vil fremover blive ved at være 50,- kr. pr. husstand. Laugstyrelsen laver strategi for, hvordan landsbylauget kan hverve flere medlemmer.

Budgettet er baseret på flg.:

Forventede indtægter (kontingent samt renter):            4500,- kr.

Forventede udgifter (div. Arrangementer):                    3000,- kr.

Forventet overskud:                                   1500,- kr.

Budgettet vedtaget med akklamation.

5.     Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.     På valg iht. vedtægterne: Oldermand Mette Kisling:

Mette Kisling blev genvalgt med akklamation.

7.  På valg iht. vedtægterne: Bymand Sami Mali – genopstiller ikke

Helle Kure blev valgt som bymand i stedet for Sami Mali.

8.     På valg iht. vedtægterne: Stedfortræder for bymand

Susanne Hangaard – genopstiller ikke

Christina Andersen – genopstiller ikke

Sami Mali blev valgt som stedfortræder for bymand.

Susanne Hangaard blev genvalgt som stedfortræder for bymand.

9.     Valg iht. vedtægterne: Revisor Ole Rathmann – genvalgt

Revisor Connie Lethgenvalgt

 

10.  Eventuelt: Det blev foreslået, at der arrangeres en grill-komsammen på fællesarealet en søndag i foråret eller i eftersommeren.