Referat og beretning fra bystævne 2021


Bystævne i Solrød Landsbylaug 2021

 

Referat fra bystævne (generalforsamling) i Solrød Landsbylaug mandag d. 10. november 2O21 kl. 19.OO i Solrød Forsamlingshus.

Tilstede ved generalforsamlingen var 38 beboere fra Solrød Landsby inkl. laugstyrelsen.

Oldermand Kirsten Rathmann bød velkommen til bystævnet.

1. Valg af dirigent
Palle Steenholdt (PS) blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at bystævnet var indkaldt rettidigt

2. Oldermandens beretning
Se bilag: Oldermandens beretning 2021
Oldermandens beretning gav ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål. Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2021
Bilag til regnskabet, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret. Skatmester Connie Leth fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Forelæggelse af budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bilag til budgetforslag, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret. Connie Leth gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2022. Budgetforslag for 2022 samt kontingentfastsættelse på 100,- kr. pr. husstand blev vedtaget med akklamation.

5 Indkomne forslag:
Landsbylaugets ledelse foreslår en udvidelse af vedtægternes §7, således at den nuværende §7 ændres til §7.a, hvorefter der tilføjes en §7.b med ordlyden:
Såfremt det ikke lykkes at vælge en oldermand/skriverkarl/skatmester på det ordinære bystævne, vælges i stedet en bymand. Ledelsen af landsbylauget vil derefter foretage den endelige konstituering på det førstkommende møde. Forslag til vedtægtsændring blev vedtaget enstemmigt. Ledelsen af Landsbylauget rettes til laugstyrelsen ved indskrivningen af vedtægtsændringen.

6 Valg i henhold til vedtægterne

På valg i ulige år:
Oldermand – Da det på bystævnet ikke lykkedes at vælge en ny oldermand, trådte ændringen af vedtægternes §7. i kraft.
Camilla Jonassen blev valgt som bymand.
Bymand Gunna Jørgensen, genvalgt.
Bymand Palle Steenholdt, genvalgt.
Søren Poulsen har ønsket at træde ud af laugstyrelsen midt i valgperioden. I stedet blev Jann Lund valgt som ny bymand.

På valg hvert år:
Som stedfortrædere blev valgt:
Jeanne Schmøde
Steven Tribe

Revisorer:
Knud Rasmussen, genvalgt
Ole Rathmann, genvalgt

Vedr. vedtægernes bestemmelser for valg af revisorer:
De nuværende vedtægter bestemmer, at begge revisorer er på valg hvert år. Dette vil kunne medføre en sårbar situation, hvis begge revisorer må
gå af på samme tid. For at imødegå en sådan situation blev det foreslået, at vedtægterne vedr. valg af revisorer ændres. Forslag til vedtægtsændring behandles ved næste års bystævne.

7. Eventuelt
Intet.

Download referat her

Referat af efterfølgende drøftelse af helhedsplan for Solrød Landsby