Vedtægter


vedtaegter

Vedtægter for Solrød Landsbylaug

7. november 2017 – vedtægter

§1. Foreningens navn er Solrød Landsbylaug. Bylauget er en frivillig, upolitisk forening med CVRnr. 38400460.

§2. Bylaugets formål er dels at bevare og fremme miljøet og det kulturelle sammenhold i Solrød Landsby, dels at varetage beboernes fælles interesser samt at varetage kontakten mellem beboerne
og Solrød Kommune.

§3. Enhver, som ønsker det, og som har bopæl i Solrød Landsby med omliggende boliger, kan optages i Bylauget. Endvidere kan optages medlemmer, som måtte støtte Bylauget, dog uden at have stemmeret. Kontingentbetaling er en forudsætning for stemmeret på generalforsamlingen.

§4. Bystævnet (generalforsamlingen) er Bylaugets øverste myndighed og afholdes i november måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på Bylaugets hjemmeside www.solrodlandsby.dk og pr. e-mail til noterede medlemmer.

§5. Afstemninger i Bystævnet afgøres med simpelt stemmeflertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer (se §14) og nedlæggelse af Bylauget (se §15). Afstemning foregår med håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, hvis eet af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

§6. Til ledelse af Bylauget vælges på Bystævnet en laugstyrelse bestående af 1 oldermand, 1 skriverkarl og 1 skatmester (kasserer) samt 2-4 bymænd. Efter tur er oldermand og 1-2 bymænd på valg på ulige år, skriverkarl og skatmester og 1-2 bymænd på lige år. Desuden vælges 2 stedfortrædere for bymændene samt 2 revisorer, alle for 1 år ad gangen. Valgbar er aktive medlemmer, der er til stede på Bystævnet, samt fraværende, aktive medlemmer, fra hvilke der ved Bystævnet foreligger skriftligt tilsagn.

§7. Såfremt oldermand, skriverkarl eller skatmester afgår i perioden, vælges ny oldermand/skriverkarl/skatmester af og blandt laugstyrelsens medlemmer.

§8. Laugstyrelsen er berettiget til at varetage den daglige arbejdsgang samt til at nedsætte relevante arbejdsgrupper. Bylauget tegnes af oldermanden og et laugstyrelsesmedlem i forening eller af 3 laugstyrelsesmedlemmer. Laugstyrelsen kan meddele prokura.

§9. Bystævnets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Oldermanden aflægger beretning
– Skatmester aflægger regnskab
– Forelæggelse af budget og kontingent
– Indkomne forslag
– Valg af oldermand/skatmester/skriverkarl
– Valg af bymænd
– Valg af 2 stedfortrædere
– Valg af 2 revisorer
– Eventuelt

§10. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

§11. Ekstraordinært bystævne kan indkaldes, hvis laugstyrelsen ønsker det. Ekstraordinært bystævne skal indkaldes, såfremt det skriftligt begæres af mindst 10 % af medlemmerne – med forslag til dagsorden. I begge tilfælde med 3 ugers varsel. Ekstraordinært bystævne skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget.

§12. Forslag, der ønskes behandlet på bystævnet, skal være laugstyrelsen i hænde senest 2 uger før bystævnet.

§13. Endelig dagsorden for bystævnet skal opslås på Bylaugets hjemmeside 8 dage før dette.

§14. Bylaugets vedtægter kan kun ændres på det ordinære bystævne i november. Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i dagsorden. Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾-del af de tilstedeværende medlemmer.

§15. Beslutning om nedlæggelse af Bylauget kan kun træffes med et flertal på ¾-del af de stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der ikke er fremmødt ¾-del af de stemmeberettigede, indkaldes til ekstraordinært bystævne, der skal afholdes senest 4 uger efter. Dette er beslutningsdygtigt (§14) uanset antal fremmødte.

I tilfælde af nedlæggelse skal eventuelle aktiver anvendes til andre kulturelle formål.

§16. I tilfælde af perioder med manglende interesse for Bylauget i Solrød, kan Bylauget blive ”hvilende”.

Manglende interesse defineres af laugstyrelsen som pauver deltagelse ved bystævner og besværligheder med at få udfyldt posterne i laugstyrelsen for Bylauget.

”Hvilende” tilstand opnås gennem simpelt flertal på et ordinært eller ekstraordinært bystævne.

”Hvilende” Bylaug indebærer:
Medlemskabet bliver kontingentfri.
Alle beboere i Bylaugets område som ønsker det bliver automatisk medlemmer af Bylauget.
Bylaugets midler kan ikke bruges bortset fra udgifter, som er fastlagt på det sidste bystævne (budget) eller i forbindelse med indkaldelse af nyt bystævne.

Hvilende tilstand kan laves om til aktiv tilstand eller til foreningens nedlæggelse ved at et nyt bystævne vedtager statusændring.

Den sidste valgte laugstyrelse sørger for udfyldelsen af Oldermandens, Skriverkarlens og Skatmesterens funktioner under hvilende status.

—- o —-

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. november 1986
§3 ændret oktober 1987.§ 10 ændret oktober 1988. §16 ændret november 1997.
§2, §3, §6,§ 11 og §12 ændret november 2004. §4 ændret november 2012.
§ 1, 4, 5, 8, 13og 14 ændret 6. november 2017. Typografiske ændringer foretaget i andre paragraffer.