Referat og beretning fra bystævne 2019


Bystævne i Solrød Landsbylaug 2019

Referat fra bystævne (generalforsamling) i Solrød Landsbylaug mandag d. 25. november 2O19 kl. 19.OO i Solrød Forsamlingshus.

Tilstede ved generalforsamlingen var ca. 30 beboere fra Solrød Landsby inkl. bestyrelsen.

Oldermand Kirsten Rathmann (KR) bød velkommen til de fremmødte. KR benyttede lejligheden til at sige tak til Ida Harsløf, Gunna Jørgensen og Laila Petersen for deres initiativ til og indsats med at lave en fin og hyggelig fællesspisning forud for bystævnet.

 1. Valg af dirigent
  Palle Steentrotat (PS) blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til landsbylaugets vedtægter.
 2. Oldermandens beretning
  Oldermandens beretning gav anledning til en række afklarende spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen vedrørende kommunens planer om at inddrage Solrød Landsby i byfingeren. Desuden blev planerne om Solrød Erhvervskile kommenteret. Enåvidere blev der stillet spørgsmål til landsbylaugets engagement i Solrød Forsamlingshuses fremtid. Oldermandens beretning blev godkendt med akklamation.
 3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2O19
  Bilag til regnskabet, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret.
  Skatmester Connie Leth fremlagde regnskabet for 2019.
  Regnskabet blev godkendt med akklamation.
 4. Forelæggelse af budget for 202O samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Bilag til budgetforslag, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret.
  Connie Leth gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2020. Budgetforslag for 2020 samt kontingentfastsættelse på 100,- kr. pr. husstand blev vedtaget med akklamation.
 5. Indkomne forslag:
  Da der forud for bystævnet ikke var indkommet forslag, blev punktet droppet.
 6. Valg i henhold til vedtægterne
  På valg i ulige år:Oldermand Kirsten Rathmann, genvalgt
  Bymand Palle Steenholdt, genvalgt
  Bykvinde Gunne Jørgensen, genvalgt

  Da bykvinde Charlotte Wurtz har valgt at træde ud af bestyrelsen midt i sin toårige valgperiode, skulle der vælges en afløser for hende. Steven Tribe blev valgt for en etårig periode.

  På valg hvert år:

  Stedfortrædere:
  Jakob Weiss Nielsen
  Trine Marqvard Nymann Jensen

  Revisorer:
  Ole Rathmann
  Knud Rasmussen

  Alle valg foregik med akklamation

 7. Eventuelt
  Under punktet eventuelt tog Niels Holst emner fra oldermandens beretning op til nærmere belysning og drøftelse.

  • Solrød Forsamlingshuses fremtid
   Bestyrelsen for landsbylauget ser forsamlingshuset som et meget vigtigt mødested for landsbylauget samt for landsbyens beboere. Laugstyrelsen opfordrede derfor deltagerne i bystævnet til at melde sig ind i forsamlingshusforeningen for derigennem at få mulighed for indflydelse på, hvad der fremover skal ske med huset
  • Solrød Erhvervskile.
   Højde på bygninger samt trafikale forhold blev drøftet. Landsbylaugets høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om projektet vil kunne ses på landsbylaugets hjemmeside.
  • Lokalplaner.
   Der blev vist eksempler på uhensigtsmæssige og utidssvarende lokalplaner.
  • Fingerplanens nye bestemmelser
   Mulige konsekvenser for Solrød Landsby, hvis kommunens planer om at inddrage landsbyen i den såkaldte byfinger realiseres, blev drøftet.
  • Seniorboliger.
   Mulige planer for opførelse af seniorboliger blev skitseret.

 

Solrød november 2019

Download referat her