Referat generalforsamling 2014


Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsby

Bystævne i Solrød Landsbylaug

 Mandag d. 17. november 2014 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Tilstede ved generalforsamlingen var 15 beboere i Solrød Landsby inkl. Bestyrelsen.

Oldermand Mette Kisling bød velkommen. De fremmødte – herunder flere nytilflyttede beboere – præsenterede sig selv.

 

1.        Valg af dirigent

Ole Rathmann blev valgt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.        Oldermandens beretning

Mette Kisling:

Motorvejsudvidelse og påbegyndelse af etablering af togbane har været overskrifterne på årets temaer. Landsbyen har endnu ikke været udsat for voldsomt store gener – dog er der hver dag lange bilkøer gennem landsbyen forårsaget af anlægsarbejdet ved jernbane og motorvej. Vi får ingen oplysninger om de tiltag, der sættes i værk i forbindelse med byggeriet. Vi skal selv søge oplysningerne – på div. hjemmesider.

I år er landsbylaugets hjemmeside kommet op at stå. 68 husstande har tilmeldt sig mailgruppen, der får tilsendt nyhedsbreve.

I forbindelse med Solrød-ugen havde Lokalhistorisk Forening inviteret til et arrangement om Solrød Landsby og landbyens historie – et meget interessant og velbesøgt arrangement.

Arrangementer i landsbyen:

Skt. Hans bål – rigtig mange landsbyboere m.fl. deltog i arrangementet.

Adventsarrangement med juletræstænding – mange støttede op om og deltog i arrangementet.

Høstfest i forsamlingshuset – måtte desværre aflyses pga. af manglende tilslutning.

Under debatten om formandens beretning blev medlemsskab af landsby-lauget drøftet. Eventuelle forslag til ændring af vedtægter desangående fremsættes inden næste års generalforsamling.

Der blev tilkendegivet opbakning til fortsat at arbejde for sammenhold mellem landsbyens beboere – bl.a. ved afholdelse af forskellige sociale arrangementer.

Der blev tilkendegivet fortsat opbakning til at arbejde med politiske emner – f.eks. trafik, samarbejde med andre landsbylaug om etablering af landsbyråd og lign.

Beretningen godkendt med akklamation.

3.        Skatmesteren aflægger regnskab for 2014

Skatmester Helle Kure fremlagde regnskabet for2014.

Bilag til regnskabet kan ses på landsbylaugets hjemmeside.

Det blev drøftet, om overskuddet i landsbylaugets regnskab kunne anbringes i en anden bank end den nuværende bank (Dansk Bank). Jyske Bank blev foreslået. Det undersøges, om flytningen til en anden bank kan give et større udbytte end det hidtidige.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4.   Forelæggelse af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent for 2014/15.

Bilag til budgetforslag kan ses på landsbylaugets hjemmeside.

Helle gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2015.

Budgettet for 2015 samt kontingentfastsættelse på 100,- kr. blev vedtaget med akklamation.

5.     Indkomne forslag:

Ingen indkomne forsalg.

6.      Valg i henhold til vedtægterne

På valg i lige år:

Skatmester Helle Kure – genvalgt

Skriverkarl Kirsten Rathmann – genvalgt

Bymand Ole Jensen – genvalgt

Bymand Christian Højbjerre Andersen – valgt

Valg af stedfortrædere:

Stedfortræder Flemming Berling – valgt

Stedfortræder Maria Højbjerre Andersen – valgt

Valg af revisor Connie Leth – genvalgt

Valg af revisor Ole Rathmann – genvalgt

7.    Eventuelt

– Resultat af landsbylaugets (landsbyernes) dialog med Solrød kommune efterlyses – der kunne evt. afholdes temaaftener med diverse aktuelle emner.

– Det blev forslået, at der nedsættes ad hoc projektgrupper – vedr. f.eks. trafikforhold i landsbyen – Palle Steenholdt tilkendegav, at han ville være villig til at deltage i en sådan projektgruppe.

– Vedr. indkøb af juletræ til landsbyen: Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet, at der blev indkøbt et grantræ, som skulle plantes ud på det grønne område ved kirken. Træet blev indkøbt – men gik desværre ud i den forløbne sommers hede. Det forsøges at få plantet et træ i den kommende vinter.

 

Tak for god ro og orden.

 

 

Solrød Landsby d. 24. november 2014.

Kirsten Rathmann – skriverkarl