Referat af ordinær generalforsamling 2018.11.06


Bystævne 2018 i Solrød Landsbylaug

Referat fra Bystævnet (generalforsamlingen) i Solrød Landsbylaug
Mandag d. 26. november 2018 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus

Tilstede ved generalforsamlingen var 20 beboere fra Solrød Landsby inkl. bestyrelsen.

Oldermand Kirsten Rathmann (KR) bød velkommen til de fremmødte. KR bød ligeledes Jens Janniche, nytiltrådt forpagter i Solrød Forsamlingshus, velkommen til Solrød Landsby.

Jens Janniche fortalte lidt om sig selv og om sine planer for forsamlingshuset.

1. Valg af dirigent

Palle Steenholdt blev foreslået og valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til landsbylaugets vedtægter.

2. Oldermandens beretning
Se bilag: Oldermandens beretning 2018

Oldermandens beretning gav anledning til nogle enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen vedrørende landsbylaugets høringssvar om bebyggelsen på Nidogård samt fremtidig bebyggelse langs Nordmarksvej.
Oldermandens beretning blev godkendt med akklamation.

3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2018
Se bilag: Regnskab 2018

Regnskabet blev udleveret, og Skatmester Connie Leth fremlagde regnskabet for 2018.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Forelæggelse af budget for 2019
samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Se bilag: Budgetforslag

Connie Leth gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2019.
Budgetforslag for 2019 samt kontingentfastsættelse på 100,- kr. pr. husstand blev vedtaget med akklamation.

5. Indkomne forslag:

Da der forud for bystævnet ikke var indkommet forslag, blev punktet droppet.

6. Valg i henhold til vedtægterne

På valg i lige år:

  • Skatmester Connie Leth, genvalgt
  • Skriverkarl Niels Holst, genvalgt.
  • Bykvinde Charlotte Würtz, genvalgt.
  • Bymand Ole Jensen, ønskede ikke genvalg.
  • Søren Erecius Poulsen blev valgt.

På valg hvert år:
Stedfortrædere:

  • Jakob Weiss Nielsen
  • Lasse Holm

Revisorer:

  • Ole Rathmann
  • Sanne Xenia List

Alle valg foregik med akklamation.

7. Eventuelt

Niels Holst orienterede om egen fremdrift, kommunal modstand og status på vort store projekt
”Solrød Landsby – Udvikling på vej”.

Bilag:

Regnskab Landsbylaug 2017-2018

Budget Landsbylaug 2018-2019

ref. Kirsten Rathmann