Referat fra generalforsamlingen i Solrød Landsbylaug 2016


Solrød Landsby

 

Bystævne i Solrød Landsbylaug

 

Mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra generalforsamlingen (Bystævnet) i Solrød Landsbylaug

 

Tilstede ved generalforsamlingen var 40 beboere fra Solrød Landsby inkl. Bestyrelsen.

Oldermand Mette Kisling bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent
Palle Steenholdt blev foreslået og valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til landsbylaugets vedtægter.

 

2. Oldermandens beretning
Mette Kisling trak i sin beretning tråde tilbage til for 12 år siden, da hun blev valgt ind i bestyrelsen for landsbylauget, og hvor hun tiltrådte sin funktion som oldermand i landsbyen. På det tidspunkt havde landsbylauget været ”hvilende” nogle år.
To emner har været gennemgående i de år, hvor Mette har været oldermand: trafikken gennem landsbyen samt landsbyidentitet.
Trafiktiltag er blevet gennemført, selv om Solrød Kommune ikke i alle tilfælde har været fremkommelig i samarbejdet med landsbylauget. Der er dog blevet gennemført en generel hastighedsbegrænsning på 40 km/t igennem hele landsbyen samt opsat hastighedsmålere på hhv. Yderholmvej og Solrød Byvej. Derudover er der i tidens løb etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede vejbaner to steder.
Landsbylaugets årlige arrangementer – Skt. Hans bål, juletræstænding, høstfester og andet – har gennem årene været medvirkende årsag til, at identiteten som beboer i Solrød Landsby er blevet styrket. Vi har på den måde lært hinanden bedre at kende.
På en ekstraordinær generalforsamling i januar i år blev det besluttet, at det forslag til forskønnelse af Solrød Landsby, som Palle Steenholdt og Lars Schou havde fremsendt til bestyrelsen, skulle realiseres i samarbejde med firmaet Denkbar. Der blev nedsat en projektgruppe, som skulle arbejde videre med forslaget, samt afsat 35.000,- kr. til formålet.
I projektgruppen, som består af Palle Steenholdt, Lars Schou, Mette Kisling, Søren Andersen, Ida Harsløf, Niels Holst, Charlotte Würtz samt Kirsten Rathmann, er der i den forløbne tid blevet udvist kreativitet, initiativ og engagement. Lige før dette års generalforsamling er det Idé- og inspirationskatalog, som opsamler et stort antal af landsbybeboernes gode idéer til forskønnelse, blevet færdigt og omdelt til alle husstande i landsbyen. Mette takkede projektgruppen for en kæmpe arbejdsindsats.
Der har i årets løb været afholdt møde med repræsentanter fra Grønt Råd samt fællesmøder med deltagelse af landsbylaugene i kommunen og repræsentanter fra Solrød Kommune.
Mette meddelte, at hun på denne generalforsamling ville trække sig fra arbejdet i bestyrelsen og træde tilbage som oldermand. Hun takkede medlemmer af bestyrelsen for godt samarbejde gennem årene.
Der var ros til Mette fra alle fremmødte.

Oldermandens beretning blev godkendt med akklamation.

 

3. Skatmesteren aflægger regnskab for 2016
Bilag til regnskabet, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret.

Skatmester Helle Kure fremlagde regnskabet for 2016.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

4. Forelæggelse af budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bilag til budgetforslag, som kan ses på landsbylaugets hjemmeside, blev udleveret.
Helle Kure gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2017.

Budgettet for 2017 samt kontingentfastsættelse på 100,- kr. pr. husstand blev vedtaget med akklamation.

 

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde foreslået, at der nedsættes initiativgrupper, der skal arrangere de årlige arrangementer f.eks. Skt. Hans, juletræ, høstfest o.a.

Udover den allerede eksisterende projektgruppe, som er en initiativgruppe under landsbylauget, blev der nedsat en gruppe, som fremover skal tage sig af landsbyens faste årlige arrangementer.

I gruppen er:
Jan Hansen, Yderholmvej 8
Jørgen Kolding Beck, Den Lille gade 11
Lajla Krogh, Yderholmvej 14
Ole Jensen, Solrød Byvej 38B

 

6. Valg i henhold til vedtægterne
På valg i lige år:

Skatmester Helle Kure, ønskede ikke genvalg.
Connie Leth blev valgt.

Skriverkarl Kirsten Rathmann, ønskede ikke genvalg.
Niels Holst blev valgt.
Bymand Ole Jensen – genvalgt.

Bymand Christian Andersen, ønskede ikke genvalg.
Charlotte Würtz blev valgt.

Det blev besluttet at vælge Palle Steenholdt som bymand.

Da Mette Kisling ønskede at fratræde sin funktion som oldermand på dette års generalforsamling, blev Kirsten Rathmann valgt som ny oldermand.

På valg hvert år:

Stedfortrædere:
Jakob Weiss Nielsen
Lars Schou

Revisorer:
Ole Rathmann
Sanne Xenia List

Alle valg foregik med akklamation.

 

7. Projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby orienterer om og evaluerer forskønnelsesprojektet
Niels Holst gjorde rede for, hvordan projektet blev løbet i gang hen over foråret 2016, og om hvordan samarbejdet med arkitektfirmaet Denkbar kom i stand. Han betonede især, hvor vigtigt det var for projektets gennemførelse og succes, at samtlige beboere i landsbyen fik mulighed for at komme til orde i løbet af idéindsamlingsfasen. Med plakater, postkort og idételt samt temadag blev der givet mulighed for dette.
På temadagen/workshoppen blev der arbejdet med tre hovedområder – trafik, mødesteder og identitet. Alle idéer blev skrevet ned og samlet sammen. Det hele er mundet ud i et Idé- og inspirationskatalog, som skal danne grundlag for det kommende arbejde i projektgruppen.
Kataloget er sendt til lokalpolitikere og andre interessenter samt omdelt til alle husstande i Solrød Landsby.

Niels Holst orienterede dernæst om det ene af hovedpunkterne i projektet – trafikken gennem landsbyen. I den forbindelse skitserede han nogle idéer til omlægning af hovedfærdselsåren gennem byen, således at trafikken fra bl.a. Havdrup og Jersie blev ledt syd om landsbyen i en mere direkte linje mod motorvejen ved Solrød S. Desuden fortalte han om nogle af de tiltag, der fremover skulle gøre Solrød Byvej/Yderholmvej mindre befærdede.
Redegørelsen blev mødt med en del spørgsmål og kommentarer, og emnet blev drøftet livligt.

Palle Steenholdt gennemgik et andet hovedpunkt – mødesteder. Han kom ind på oprettelse af mødesteder ved det gamle mejeri samt ved kirken, og om hvorfor det netop var disse to områder i landsbyen, der havde projektets interesse. Desuden fortalte han om anlæggelse af trampestier i såvel Solrød Landsby som fra landsby til landsby – herunder etablering af sti fra Solrød til Karlstrup Kalkgrav.
Emnet blev drøftet og mødt med bred opbakning.

Niels Holst kom ind på et nyligt opstået emne – flygtningeboliger på Materielgården – under overskriften kulturmøde, integration, fællesskab.
Emnet blev drøftet indgående. Bl.a. blev det fremhævet, at det var vigtigt, at vi som landsby kom i dialog med kommunen om, hvem der kommer til at bo i boligerne samt om, hvordan vi kan samarbejde med kommunens integrationsmedarbejdere om forholdende på Materielgården.

Ida Harsløf nævnte under sin gennemgang af det tredje hovedemne – landsbyidentitet – nogle tiltag, der kunne gøre sammenhængskraften i landsbyen større.
Udover de faste årligt tilbagevendende arrangementer (Skt. Hans, Advent, høst o.a.) kunne vi sørge for en ordentlig velkomst til nye beboere, samarbejde med menighedsrådet om brugen af landsbykirken, gøre mere ud af opmærksomhed omkring lokale kunstnere (Landsbytosserne), forsøge os med fællesspisning en gang om måneden eller oftere i Forsamlingshuset og lign. tiltag.

 

8. Eventuelt
Intet

 

Generalforsamlingen siger tak til afgående oldermand Mette Kisling samt skatmester Helle Kure for en stor indsats i forbindelse med arbejdet i Landsbylaugets bestyrelse.

 

Tak for god ro og orden.

 

Solrød Landsby d. 13. november 2016.
Kirsten Rathmann – afgående skriverkarl