Referat generalforsamling Solrød Landsbylaug den 25. nov 2010


Solrød Landsby

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Torsdag d. 25. november 2010 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

1.       Valg af dirigent.

Ole Rathmann blev valgt

2.     Oldermandens beretning.

Oldermandens beretning blev fremlagt af skriverkarl Kirsten Rathmann, da Oldermand Mette Kisling var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

·        Trafik igennem landsbyen blev endnu en gang nævnt under oldermandens beretning. Trafiksituationen har været en mærkesag for landsbylauget i en del år – således også i 2010.

I dette år blev brostenene ved indkørslerne til Solrød Landsby fjernet og erstattet af asfaltbelægning.

Næste ønske fra beboerne i landsbyen er, at der etableres en fodgængerovergang på Yderholmvej på strækningen mellem kirken og lyskrydset ved Roskildevej.

Landsbylaugets ønsker fortsat at dæmpe trafikken igennem landsbyen. Landsbylauget har stadig et forslag til dæmpning liggende som et projekt på Rådhuset – dog er der ingen tidsfrist for, hvornår projektet går i gang.

·        Traditionelle arrangementer – Skt. Hans bål med fakkeltog fra kirken samt tænding af juletræ har været afholdt.

·        Grøn pulje: Landsbylauget har modtaget 5000,- fra Solrød Kommune til tiltag, der kan komme alle i landsbyen til gode. Der indkøbes et antal bord/bænkesæt for pengene, således at der fremover vil være borde og bænke ved såvel Tingstedet (ved Annekskirkegården) som ved det grønne areal mellem Yderholmvej og Lisagerstien.

Beretningen godkendt med akklamation.

3.     Skatmesteren aflægger regnskab.

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde regnskabet for 2010. Et underskud, som bl.a. er opstået ved indkøb af bl.a. håndboldmål til de grønne arealer, dækkes af Landsbylaugets formue. Indtægt fra medlemskontingent er desværre ikke så stort, da der i dette år har været få betalende medlemmer af lauget.

 

Resultatopgørelsen for 1.10.2009 – 30.09.2010
Indtægter:
Kontigenter (2009):

6

husstande @ 50,00

300,00

Kontigenter (2010):

5

husstande @ 50,00

250,00

Renteindtægter på aftalekonto i Danske Bank:

491,47

Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank:

0,25

Grøn pulje fra Solrød kommune:

5.000,00

0,00

Indtægter i alt:

6.041,72

Udgifter:
Webhosting A/S:

330,00

bank
DK Hostmaster A/S:

0,00

Gebyr i bank:

20,00

bank
Køb af håndboldmål:

10.508,00

bank
Omdeling af materiale i landsbyen:

500,00

kontant
Skt. Hans 2009 (note 1):

3.168,19

kontant
Is til Skt. Hans uden bilag:

100,00

kontant
Juletræ 2009:

625,00

bank
Vin til Vagn for juletræ:

297,00

bank
Generalforsamlingen 2009:

1.440,00

bank
Vin til Hans Odder:

198,00

kontant
Udgifter i alt:

17.186,19

Årets underskud/overskud:

-11.144,47

Balancen

2009

Kassebeholdningen (note 2):

2.253,81

Indestående i BG Bank (aftalekonto):

120.280,39

Indestående i BG Bank (driftskonto):

1.060,86

Tilgodehavende

0,00

Aktiver i alt:

123.595,06

Egenkapital pr. 30.09.09

134.739,53

Resultat for perioden:

-11.144,47

Egenkapital pr. 30.09.10:

123.595,06

Skyldige poster:

0,00

0,00

0,00

Passiver i alt:

123.595,06

0,00

Laugsstyrelsen har godkendt regnskabet:

 

Regnskabet godkendt med akklamation.

 

 

4.       2010.

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde laugstyrelsens forslag til budget for 2011.

Kontingent vil fremover blive ved at være 50,- kr. pr. husstand. Laugstyrelsen vil husstandsomdele girokort, så man kan betale kontingent til landsbylauget via Netbank.

 

Indtægter:
Kontigenter: 20 husstande @ 50,00 1.000,00
Renteindtægter: 500,00
Grønpujle fra Solrød kommune: 5.000,00
Indtægter i alt: 6.500,00
Udgifter:
Drift af hjemmesiden: 350,00
Gebyr i Bank: 50,00
Borde/bænke til opstilling i Landsbyen: 5.000,00
Skt. Hans 2011: 3.000,00
Juletræ 2010: 2.000,00
Generalforsamling 2010: 2.000,00
Mødeaktivitet 2010/2011: 3.000,00
Udgifter i alt: 15.400,00
Årets underskud/overskud: -8.900,00

 

Budgettet vedtaget med akklamation.

 

5.       Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

6.     På valg iht. vedtægterne:           Skatmester Niels Jørgensen

Skriverkarl Kirsten Rathmann

Bymænd Jan Hansen, Ruth Banks, Helle Kure

 

Det blev foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at forebygge støjgener ved anlæg og drift af den nye jernbane. Søren Vergo indtræder i arbejdsgruppen.

 

7.  Da laugstyrelsen ifølge vedtægterne gerne må øge antallet af bymænd fra tre til fire, blev endnu en bymand valgt til styrelsen. Mads Kelø, Solrød Byvej 37.

Søren Vergo, Solrød Byvej 52, blev valgt som stedfortræder.

 

8.     Valg iht. vedtægterne: Revisor Ole Rathmann – genvalgt

Revisor Connie Lethgenvalgt

 

9.     Eventuelt: Intet