Referat af generalforsamling 21. november 2011


Solrød Landsby

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Mandag d. 21. november 2011 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Tilstede ved generalforsamlingen var 13 beboere i Solrød Landsby inkl. bestyrelsen

 

1.     Valg af dirigent.

 

Ole Rathmann blev valgt

 

2.    Oldermandens beretning.

 

·         Trafik blev igen i år tema for oldermandens beretning.

Motorvejsudvidelse og anlæg af jernbane blev nævnt. Især fik frygten for støjgener stor opmærksomhed. Oldermanden fortalte, at der har været afholdt et møde på rådhuset, hvor repræsentanter fra Solrød Landsby mødtes med repræsentanter fra Vejdirektoratet, Banedanmark og Solrød Kommune. På mødet fremførte Solrød Landsbylaug ønske om, at der bliver etableret skov fra Karlstrup Erhvervsområde ned til Solrød Byvej – suppleret med en jordvold. Denne skov kunne være den erstatningsskov, som skal plantes som følge af jernbanens placering i Firemileskoven. Dette vil imidlertid kræve en revision af kommuneplanen således, at området igen udpeges som skovrejsningsområde. På mødet blev der rejst tvivl om, hvorvidt en jordvold ville kunne dæmpe støjen tilstrækkeligt. Desuden vil etablering af en støjskærm være billigere end en jordvold. Det blev nævnt, at Solrød Kommune ville kunne finde penge til etablering af en støjskærm på specielt udsatte strækninger. Jernbanen vil blive ført under Solrød Byvej og over Solrød Bæk. Solrød Bæk vil i henhold til EU-direktiv blive omlagt, så den på området fra landsbyen til jernbane/motorvej vil danne store snoninger. I forbindelse med omlægningen af bækken vil der blive etableret et grønt (rekreativt) område øst for landsbyen.

Forud for udvidelse af motorvej og anlæg af jernbane vil Solrød Byvej blive ført over en ny bro, som anlægges nord for den eksisterende.

I forbindelse med udvidelsen af motorvejen vil hele motorvejstrækningen langs Solrød blive belagt med støjdæmpende asfalt.

 

·         Der vil blive etableret et biogasanlæg i den sydlige ende af kommunen. Solrød Landsbylaug har drøftet og udtalt sig om placeringen af anlægget.

·         Efter vinterens voldsomme snefald afsløredes det, at mange hundeejere ikke har været omhyggelige nok med at samle hundeefterladenskaber op. Bestyrelsen satte derefter en oprydningskampgane i gang med bl.a. husstandsomdeling af affaldsposer til hunde-høm-hømmer. I forbindelse med kampagnen kunne vi stille spørgsmålet, om der er det tilstrækkelige antal affaldsspande i landsbyen. Bestyrelsen har været i dialog med Solrød Kommune for at få sat flere affaldsspande op. Desværre har dette indtil videre ikke givet noget resultat.

·         Solrød Landsby har også i år modtaget et beløb fra kommunens grønne pulje. Sidste år købte vi bord/bænksæt, som er stillet op på fællesarealet ved Yderholmvej. I år vil beløbet blive brugt til at indkøbe lyskæder til landsbyens juletræ, som hvert år sættes op ved landsbykirken (og tænkes første søndag i advent) samt til etablering af et betonrør i græsarealet ved kirken, så det fremover vil være lettere at sætte juletræet op.

Vi havde påtænkt at lave et byforskønnelsesprojekt med bl.a. opsætning af plantekummer mm. Da Teknisk Administration ville have meget detaljerede planer og oversigter over, hvor og hvordan kummerne skulle sættes op, måtte projektet udskydes af tidsmæssige grunde. Hvis vi til næste år kommer i betragtning til beløb fra den grønne pulje, vil vi forsøge at genoptage projektet – herunder undersøge muligheden af at få plantet nye træer langs Solrød Byvej.

·         Bestyrelsen i landsbylauget har engageret sig i at holde liv i forsamlingshuset. Formålet er bl.a. at forsøge at skabe mere sammenhold i landsbyen og med forsamlingshuset vil landsbyens beboere have et sted, hvor man kan mødes. Mette, Niels og Jan er valgt ind i forsamlingshusets bestyrelse. Bestyrelserne for landsbylaug/forsamlingshus vil gerne have hjælp fra beboerne i landsbyen til at lave arrangementer mm.

·         Også i år har der været de traditionelle arrangementer – Skt. Hans bål med fakkeltog fra kirken samt tænding af juletræ ved kirken første søndag i advent. Derudover afholdt landsbyen en sensommerfest med helstegt pattegris mm.

 

Beretningen godkendt med akklamation.

 

3.    Skatmesteren aflægger regnskab.

 

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde regnskabet for 2011.

 

Resultatopgørelsen for 1.10.2010 – 30.09.2011
Indtægter:
Kontingenter (2010):

9

husstande @ 50,00

450,00

Kontingenter (2011):

8

husstande @ 50,00

400,00

Renteindtægter på aftalekonto i Danske Bank:

283,66

Bank
Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank:

0,00

Bank
Grøn pulje fra Solrød kommune:

4.800,00

Bank
Formidling af materiale fra ejendomsmæglere:

1.000,00

Bank
Indtægter i alt:

6.933,66

Udgifter:
Webhosting A/S:

330,00

bank
Gebyr i bank:

75,00

bank
Bestyrelsesmiddag på Sct. Gertrud, Køge

3.000,00

bank
Omdeling af materiale i landsbyen:

500,00

Bank
Skt. Hans 2011 (note 1):

177,73

kontant
Køb af 3 bænk/bordesæt til landsbyen:

4.800,00

Bank
Is til Skt. Hans fra McDonald:

200,00

kontant
Juletræ 2010 (Anlægsgartner Søren Eisbo):

875,00

bank
Tilskud til æbleskivesalg Radulf Gruppen, Solrød:

2.000,00

bank
Generalforsamlingen 2010 (Bettinas køkken):

1.690,00

kontant
Indkøb af hundeposer (Maxi Zoo)

79,75

Kontant
Kollektiv indmeldelse i Solrødforsamlingshus. (Mette Kisling)

75,00

Kontant
Kollektiv indmeldelse i Solrødforsamlingshus.

525,00

Bank
Udgifter i alt:

14.327,48

Årets underskud/overskud:

-7.393,82

Balancen

30.09.2011

Kassebeholdningen (note 2):

831,33

Indestående i Danske Bank 3349 5377 53 (aftalekonto):

0,00

Indestående i Danske Bank 2270 0054 65 (driftskonto):

115.369,91

Tilgodehavende

0,00

Aktiver i alt:

116.201,24

Egenkapital pr. 30.09.10

123.595,06

Resultat for perioden:

-7.393,82

Egenkapital pr. 30.09.11:

116.201,24

Skyldige poster:

0,00

0,00

0,00

Passiver i alt:

116.201,24

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

Spørgsmålet om, hvordan vi får flere medlemmer blev drøftet. Flg. blev foreslået:

–      husstandsomdeling af info-materiale

–      prisdifferentiering ved deltagelse i arrangementer

–      nyhedsbreve pr. mail

–      interaktiv hjemmeside

–      oprettelse af face book-gruppe

–      medlemsbod ved arrangementer med lister, som man kan skrive sig på – lodtrækning blandt tilmeldte

 

4.    Forelæggelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent for 2011/12.

 

Skatmester Niels Jørgensen fremlagde laugstyrelsens forslag til budget for 2012.

 

Driftsbudget for 2012:
Indtægter:
Kontingenter:

20

husstande @

50,00

1.000,00

Renteindtægter:

1.500,00

Grøn pulje fra Solrød kommune:

5.000,00

Indtægter i alt:

7.500,00

Udgifter:
Drift af hjemmesiden:

630,00

Ny hjemmeside:

5.000,00

Gebyr i Bank:

100,00

Juletræsfod og nye lyskæder:

4.000,00

Sensommerfest 2011:

7.000,00

Skt. Hans 2012:

2.500,00

Juletræ 2011:

1.200,00

Tilskud til Spejderne 2011:

2.000,00

Generalforsamling 2011:

1.500,00

Mødeaktivitet 2010/2011:

3.000,00

Udgifter i alt:

26.930,00

Årets underskud/overskud:

-19.430,00

 

 

Kontingent vil fremover blive ved med at være 50,- kr. pr. husstand.

 

Budgettet vedtaget med akklamation.

 

5.    Indkomne forslag

 

Solrød Landsbylaug tilbyder Solrød Forsamlingshus et afdragsfrit lån på 30.000,- kr. med en rente på 10% p.a. med en løbetid på et år fra lånetidspunktet.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

6.    På valg iht. vedtægterne:

 

Oldermand Mette Kisling – genvalgt

Bymand Ruth Banks – Ole Jensen valgt

Bymand Mads Kelø – udtræder af bestyrelsen. Der vælges ikke en afløser for Mads Kelø.

 

 

Søren Vergo, blev valgt som stedfortræder.

Susanne Hangaard blev valgt som stedfortræder

 

Valg iht. vedtægterne: Revisor Ole Rathmann – genvalgt

Revisor Connie Leth – genvalgt

 

På generalforsamlingen meddelte kassemester Niels Jørgensen, at han på grund af sin funktion som kasserer i Solrød Forsamlingshus gerne ville fratræde sin post som skatmester og i stedet forsætte i landsbylaugets bestyrelse som bymand. Som ny kassemester blev bymand Helle Kure foreslået og valgt.

 

7.    Eventuelt:

 

–      Ros til bestyrelsen for godt arbejde.

–      Der blev stillet forslag om at ændre den ”stille ende” af Solrød Byvej til et børnevenligt og rekreativt område. Emnet vil blive overvejet i det kommende år.

 

Referatet godkendt af

 

Ole Rathmann (Dirigent)                                 Mette Kisling (Oldermand)

 

 

Helle Kure (Skatmester)                                 Niels Jørgensen (Bymand)

 

 

Jan Hansen (Bymand)                                      Ole Jensen (Bymand)

 

 

Kirsten Rathmann (Skriverkarl)