Referat af generalforsamling den 19. november 2012


Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsby

Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

 Mandag d. 19. november 2012 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus

 

Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Tilstede ved generalforsamlingen var 15 beboere i Solrød Landsby inkl. bestyrelsen

 

1.    Valg af dirigent

Ole Rathmann blev valgt

2.    Oldermandens beretning

Anlæg af jernbane blev igen i år tema for oldermandens beretning.

Også denne gang blev bekymringen for støjgener fra jernbanen nævnt. Oldermanden – Mette Kisling – refererede til et møde, som hun og Niels Jørgensen fra landsbylauget havde holdt med borgmester Niels Hørup. På dette møde blev det nævnt, at Solrød Kommune ønskede en støjskærm opsat ved et stykke af jernbanen syd for Solrød Byvej. Det viste sig imidlertid, at omkostningerne ved opsætning af støjskærmene ville blive meget store, så foreløbigt er projektet stillet i bero. Da Solrød Kommune får del i de besparelser, der opstår ved omlægningen af Solrød Byvej (foretages i forbindelse med udvidelsen af motorvejen og anlæg af jernbane), kan der muligvis skaffes midler til opstilling af støjanlæg ud for Solrød Landsby. Der er imidlertid også andre beboere i Solrød Kommune, der vil få støjgener, når jernbanen står færdig, så det er ikke sikkert, at Solrød Landsby får gavn af midlerne. Det besluttes på et senere tidspunkt, hvordan midlerne anvendes.

Der fældes en del skov ved Firemileskoven for at gøre plads til jernbanen. Den skov skal genplantes. Det vides dog endnu ikke hvor. Mette og Niels har foreslået, at skoven genrejses på arealet mellem jernbanen og Solrød Landsby – nord for Solrød Byvej.

Bestyrelsen i landsbylauget har også i dele af det forgangne år engageret sig i at holde liv i Solrød Forsamlingshus. Heldigvis lykkedes det at holde så meget liv i det, at der hen over sommeren 2012 kunne ansættes en ny forpagter. Anders Thorvaldsen kunne pr. 1. august 2012 tiltræde som forpagter. Anders har allerede fået sat skub i en del nye aktiviteter for såvel hus som landsby. Ved den kommende juletræstænding – første søndag i advent d. 2.12. – holdes der julestue i forsamlingshuset kl. 14.00, hvorefter træet tændes ved kirken kl. 16.00.

Som tidligere år har der været afholdt de traditionelle arrangementer – Skt. Hans bål med fakkeltog fra kirken samt tænding af juletræ ved kirken første søndag i advent.

Som noget nyt afholdt landsbylauget en sensommerfest i midten af august, hvor beboere fra landsbyen                                                       forsamledes på fællesarealet ved Yderholmvej til leg om eftermiddagen. Hen under aftenen, hvor vejret heldigvis                       var helt fantastisk, blev der grillet og hygget med levende musik og sang til langt ud på aftenen.

Bestyrelsen fra landsbylauget tog i år initiativ til at gøre et stykke opsøgende arbejde. En lørdag forårseftermiddag i regnvejr gik man fra dør til dør for at hverve nye medlemmer til lauget. Det lykkedes at hverve en del nye medlemmer, hvoraf en del betalte kontingentet straks. Det lykkedes at få mailadresser på en del beboere. Efterfølgende er der udsendt nyhedsbreve til de beboere, der har meldt sig til maillisten.

Ole Jensen fra bestyrelsen har arbejdet på at lave en ny hjemmeside til landsbylauget. Det er lykkedes ham at lave en særdeles flot hjemmeside, der forhåbentlig vil blive set af rigtig mange beboere og andre.

Oldermanden nævnte i sin beretning, at der desværre har været flere indbrud i landsbyens huse (se under eventuelt).

Beretningen godkendt med akklamation.

3.    Skatmesteren aflægger regnskab

Skatmester Helle Kure fremlagde regnskabet for 2012.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4.    Forelæggelse af budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent for                    2012/13.

Bestyrelsen havde foreslået, at det årlige kontingent blev hævet fra 50,- til 100,- kr. pr. husstand.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

Skatmester Helle Kure fremlagde herefter laugstyrelsens forslag til budget for 2012.

Budgettet vedtaget med akklamation.

Selv om den nyligt afholdte hvervekampagne – efter bestyrelsens mening – blev en stor succes, blev det igen i år drøftet, hvordan man kunne hverve flere medlemmer.

Der fremkom flere gode forslag til, hvordan en sådan kampagne kunne føres. Det blev vedtaget, at der nedsættes et udvalg, som har til opgave at komme med idéer til samt sætte en aktion i gang med henblik på at øge medlemstallet. Palle Stenholdt blev foreslået som formand.

5.    Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde foreslået en ændring til Vedtægter for Solrød Landsbylaug – § 4:

”oktober måned” ændres til ”november måned”.

Forslaget blev vedtaget.

6.    Valg i henhold til vedtægterne

Skatmester Helle Kure – genvalgt

Skriverkarl Kirsten Rathmann – genvalgt

Bymand Niels Jørgensen – udtræder af bestyrelsen. I stedet blev Carsten Sentow valgt som bymand.

Palle Stenholdt blev valgt som stedfortræder.

Susanne Hangaard blev valgt som stedfortræder

Valg iht. vedtægterne:                    Revisor Ole Rathmann – genvalgt

Revisor Connie Leth – genvalgt

7.    Eventuelt

Under punktet eventuelt blev der stillet spørgsmål vedr. det gamle mejeri.

Der blev desuden stillet spørgsmål til lokalplanens bestemmelser vedr. plankeværk samt beplantning langs Solrød Bæk.

Det blev udvekslet erfaringer samt fremkommet med gode idéer til, hvordan indbrud i vores huse kan forebygges. Det blev bl.a. foreslået, at der dannes sms-kæder og/eller oprettes facebook-grupper mod indbrud blandt beboerne med det formål hurtigt at kunne give information til andre om indbrud eller fare for indbrud.

 

Solrød Landsby d. 25. november 2012

Kirsten Rathmann – skriverkarl