Referat af ordinær generalforsamling 2017.11.06


Solrød Landsbylaug
Referat af ordinær generalforsamling 2017.11.06

 

Til stede fra landsbylaug’et: Oldermand Kirsten Rathmann (KR),
Skatmester Connie Leth (CL), Skriverkarl Niels Holst (NH),
Bymænd/koner Charlotte Würtz Jensen (CWJ), Ole Jensen (OJ), Jan Hansen (JH),
Palle Steenholdt (PS).  Revisor Ole Rathmann (OR).
… samt suppleanter Lars Schou (LS) og Jakob Weiss Nielsen (JWN)

 

 1. Valg af dirigent

På forslag af laug’et: Palle Steenholt

 

 1. Oldermandens beretning

(KR)     … aflagde Mundtlig beretning

Ida Harsløf

… fulgte op med detaljer om det planlagte julemarked i forsamlingshuset.

Søren E. Poulsen

… efterlyste landsbylaug’ets holdning til kommunens planer om øget boligtæthed
i baglandet og specifikt i området mellem jernbanen og den planlagte motorring-5, som iflg. presseklip vedr. »fingerplanen som væksthæmmer« vil strække sig helt fra Jersie landsby i syd t.o.m. Nordmarksvej, hvor der længst mod nord screenes for evt. arkæologiske fund.

(NH) uddybede med laug’ets fokus, især på de trafikale konsekvenser for landsbyen ved den planlagte udbygning, både her og omkring Havdrup.

Ole Jørgensen informerede om ny højspændingslinje
vedr. vindmølleparken »Kriegers Flak«.

Gunna & Ole Jørgensen

… efterspurgte laug’ets holdning til kommunens planer for erhvervsmæssig udnyttelse af den indeklemte kile mellem motorvej og jernbane.

(NH) uddybede med orientering om kommunens skift fra »distributions-virksomhed(er)« til en bredede definition af mindre erhverv m. bolig i kilen.

Beretningen hermed godkendt.

 1. Regnskab for 2016-17

(CL)      … redegjorde for Regnskab 2016–17

Målsætning om regnskab »i nul«, dog med lille underskud på kr. 2.670.-

Egenkapital derved reduceret til kr. 46.007,-

Spørgsmål fra salen vedr. …

1) kr. 5.000,- §18 midler til socialt arbejde
2) kr. 8.000,-  ubrugt kommunalt landsby-tilskud

(CL)      … forventede beløbene brugt til
1) kontaktskabende arbejde med beboere i flygtningeboligerne
2) anskaffelse af nyt telt.

Regnskab hermed godkendt

 

 1. Budget for 2017-18

(CL)      … redegjorde for Budget 2017–18
Målsætning om budget i nul-balance og dermed uændret egenkapital.
Beskedne midler til Juletræ, Sankt Hans og andre arrangementer.

(LS) spm. om budget for kommende juletræ på kirkepladsen

Budget hermed godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

(CL)      … redegjorde for forslag til Nye vedtægter
Forslaget især begrundet i CVR nummer som forudsætning for udbetaling af eksterne midler samt ønske om enklere tegningsregler i foreningens samspil
med kommune, myndigheder, bank og fonde.

Ole Jørgensen

… mulig interesse-konflikt mellem ejere og lejere i landsbyen ?
Forsamlingen fastholdt formulering om
… »enhver, som har bolig i Solrød Landsby med omliggende boliger«

Nye vedtægter godkendt som foreslået.

 

 1. Valg i.h.t. vedtægterne

Kirsten Rathmann genvalgt som oldermand
Ole Jensen udtræder af laugs-styrelsen
Gunna Jørgensen (Beesagergård) valgt som ny »bymand«
Lars Schou og Jakob Weiss Nielsen fortsætter som suppleanter
Ole Rathmann og Sanne Xenia List fortsætter som revisorer

 

 1. Eventuelt

Orientering om udvikling og status på projekt
»Solrød Landsby — Udvikling på vej«

 

(KR) redegjorde for arbejdet i temagruppen »Mødesteder«

 • Beskeden fremdrift på »trampestier«.
  Henrik Winther (Nidogård) tillader færdsel efter forudgående tlf.aftale.
  Laug’et arbejder på nye info-skilte.
 • 3x loppemarked på kirkepladsen + Juletræ 1.søn.i advent.
  Kontakt til menighedrådet vedr. efterflg. advents-arrangement i kirken.
 • Ingen fremdrift på mejeri-grunden (privat eje).
 • Indtil videre kun Skt.Hans bål og en enkelt fællesspisning ved »Kongehøjen«.
 • Oprindelig aftale med Fors.Husets forpagter om 3x fællesspisning i efteråret.
  Efter første aften med ca. 40 spisende trak Anders Thorvaldsen sig fra aftalen.
  Nye modeller for landsbyens brug af huset forhandles.
 • Ubrugt potentiale for udvikling af »frivillig-lageret« med tilhørende værksted
  og ude-rum til hyggeligt og praktisk kontakt-skabende kultur- og sprogmøde.

 

Kirsten Andersen
… spurgte ind til F-husets forpagtnings-aftale.

(NH) … spurgte yderligere ind til laug’ets og øvrige medlemmers adgang til at bruge/leje huset, forpagtnings-aftalens økonomiske afkast, løbende vedligeholds-udgifter samt større udfordringer, som evt. kunne dækkes ved fonds-ansøgninger.

Ida Harsløf
… efterspurgte kommunale tilskud til dækning af landsbyens brug af huset.

Mette Kisling og Ole Rathmann (forsamlingshusets bestyrelse)
… redegjorde for den mange-årige proces og nuv. status i bestræbelserne for at »redde forsamlingshuset fra truende forfald«. Forpagtnings-aftalen, indgået med Anders Thorvaldsen i 2012 har været det absolut nødvendige økonomiske grundlag for genopretningen, og ingen andre driftsformer kan tilnærmelsesvis matche de godt kr. 200.000,-  som aftalen iflg. (MK) årligt kaster af sig til nødvendig drift og vedligehold.

Mette Kisling kritiserede på dén baggrund »… en dialog, der var løbet af sporet«
og henviste til bestyrelse igangværende forhandling med hhv. Landsbylaug og forpagter, som formentlig – efter kommende drøftelse i H-husets bestyrelse – vil løfte både de fysiske rammer og gøre plads til den kultur og det liv i huset, som er F-husets vedtægtsmæssige formål.

(OJ) … fastholdt en kritik af forpagterens attitude i samspilsrelationer.
Specielt under indtryk af …
— Laug’ets flexibilitet i.f.t. Anders’ øvrige catering-opgaver.
— Fornuftigt afkast af en simpel ovn-ret, allerede fra første fællesspisning.
endda ved bindende forhånds tilmelding.

(JWN) + Louise
… foreslog fastelavns-arrangement i F-huset for landsbyens børnefamilier.

 

Mette Kisling svarede, … at det allerede indenfor nugældende aftale om L-laug’ets
4x fri benyttelse kan afholdes i forsamlingshuset. Aftal dato med forpagter.

 

Ida Harsløf fortalte om arbejdet i temagruppen »Identitet«

… i nogen grad overlappende med Kirstens beretning om »Mødesteder«.
… Der ud over samspillet med kommunens frivillig-koordinator Nadia Krøjgaard, som har knyttet mange kontakter, startet mange gode initiativer og afholdt adskillige seminarer med både frivillige og fagpersoner

 

(NH) redegjorde for arbejdet i temagruppen »Trafik«

… Trafik-gruppen har mødt megen modstand fra fagpersoner i »Teknik og miljø«, som ikke uden en politisk beslutning om særskilt bevilling af timer til opgaven vil flytte fokus fra tekniske og administrative begrænsninger til afsøgning af muligheder i.f.t. vore visioner for en mere tryg og sikker trafik-afvikling i landsbyen.  Især ikke – som det udtrykkes – »når drøftelser i tiden op til kommunevalget uvægerligt vil skabe forventninger om, at muligheder også følges op af løsninger.«

… I stærk kontrast til denne afvisning står funktionelle løsninger beskrevet i vejdirektoratets opdaterede ERFA-hæfter og dertil det faktum, at de løsninger, som af forvaltningen afvises i Solrød Landsby, allerede er etableret flere andre stedet i kommunen. Det gælder både dobbeltrettet cykelsti i Naurbjerg (boligområde) og sikring af de kaotiske trafik-forhold  i.f.m. privatskolen på Solrød Byvej, som blot kalder på en løsning efter samme standarder, som ligger til grund for trafikale løsninger ved andre skoler i kommunen.

… Ved uformelle samtaler med Niels Hörup og Ivar Haugaard-Hansen er der sympati for en kampagne for at lede pendlerne direkte på motorvejen og dertil
en forståelse for behovet for en trafik-sanering, evt. med højresvingsbane fra Yderholmvej ad Roskildevej, så en større del af pendler-trafikken ledes mod tilkørsel 31, Solrød Syd.

 

(NH) redegjorde for samarbejde med kommunen og frivillig-gruppen omkring genbrugs-centralen, cykelværkstedet og de nye flygtningeboliger.

… rigtig manger af vore fokuspunker i høringssvar 2016.12.07 er blevet imødekommet, og undervejs i renoveringen vi er løbende blevet inviteret til besigtigelse og drøftelse. Prognosen for nyankomne flygtninge er faldet dramatisk, men først og fremmest er bygningen nu indrettet, så 3 familier med børn og 3 enlige mænd har fået rimelige boliger i den gamle mandskabsbygning – samtidig med at de nedslidte ude-arealer er omdisponeret med plantekasser, der samtidig kan danne »grønt hegn« mod Beredskabets resterende materiel-plads.

… Samtidig er der nu budgetmidler og planer for, hvorledes Laug’ets udtalte ønske om, at det nedslidte areal øst for mandskabsbygningen kan omdannes til »et morsomt og hyggeligt mødested med potentiale til at række ind over kulturelle og sproglige forskelle«

… Princip-skitse af fremtidigt, grønt gård- og haverum fremlagt – med ønske om frivillige til at realisere planerne i samspil med de nytilkomne beboere.

… Kirsten og Niels har fået nøgle til garagerne, så der også kan arbejdes indendørs i  vintertiden. Den gamle gas-installation er demonteret. Men Anders Melander arbejder på en løsning til el-opvarmning til særlige aktiviteter.

Nærmestboende (JWN)  (+ familie med 3 børn)

… kunne berette om god strukturel adskillelse med nye indtryk fra OK naboskab.
Nærmest som en slags bofællesskab, som de ikke havde bedt om, men som trods alt forløb rimeligt godmodigt.

… men (JWN)  følte sig grundlæggende utryg ved …
1) at et nyt byråd med en renoveret mandskabsbygning – efter udløb af nuv.  dispensation – kunne fristes til blot at lave ny lokalplan med ændret anvendelse,
fx midlertidige husvildeboliger, ungdomsboliger e.a.

2) at regeringen – efter udløb af nuv. dispensation – blot kunne vedtage ny lovgivning med videre lokale beføjelser til blot at ændre anvendelse.

(JWN) opfordrede derfor til, at Laug’et sammenkæder kommunens fokus på større boligtæthed ’i baglandet’ med en ny lokalplan, som definerer hele materielpladsen til boligformål – gerne efter nedrivning af den utidssvarende mandskabsbygning.

 

 

Ref. Niels Holst