Referat af generalforsamling 25. nov. 2013


Solrod Landsby i gron tekst

Solrød Landsby

Bystævne i Solrød Landsbylaug

Mandag d. 25. november 2013 kl. 19.30 i Solrød Forsamlingshus


Referat fra Generalforsamling i Solrød Landsbylaug

Tilstede ved generalforsamlingen var 9 beboere i Solrød Landsby inkl. bestyrelsen

 

1.    Valg af dirigent

Ole Rathmann blev valgt

2.    Oldermandens beretning

Mette Kisling:

Vi har igen i det forgangne år deltaget i drøftelser med Solrød Kommune vedr. etablering af jernbanen. Det blev drøftet, hvordan vi vil komme til at leve bedst muligt med jernbanen som nærmeste nabo. I forbindelse med nedlæggelsen af Firemileskoven opstod en pulje penge, som kunne bruges til at formindske gener fra jernbanen – herunder støjgener. Solrød Landsbylaug har deltaget i drøftelserne om, hvordan pengene i puljen skulle anvendes. Det lykkedes dog ikke umiddelbart at få del i puljen. I stedet forsøges det at skaffe midler til støjafskærmning i form af en støjvold – jordvold.

Arrangementer:

Første søndag i advent tændte landsbylauget med hjælp fra borgmester Niels Hørup traditionen tro landsbyens juletræ ved landsbykirken. Forud for juletræstændingen holdt vi julestue i forsamlingshuset, hvor der var lejlighed til at lære hinanden at kende over et glas gløgg og et par æbleskiver. Desværre var der ikke så mange, der deltog sidste år. Vi forsøger med lidt mere reklame i år i håbet om, at der er flere der deltager i 2013.

Skt. Hans aften blev bålet tændt. Det blev en stor succes med mange deltagere. Ved fakkeltoget fra kirken var der mødt så mange op, at der desværre ikke var fakler nok til alle. Bormester Niels Hørup holdt båltalen, og Midsommervisen blev sunget.

Ved landsbyens sommerfest i august, hvor vi mødtes til en hygge ved grillen, deltog 30 beboere fra landsbyen.

Da der desværre ikke er så mange, der deltager i landsbyens arrangementer – især ved sommerfest og generalforsamling er der få fremmødte – må vi tænke nyt for at skabe interesse om landsbylaugets initiativer.

Flg. Forslag blev noteret:

En landsbygruppe på Facebook

Oprettelse af et landsbynetværk

Annoncer i Sydkysten og lign.

Mere skiltning i landsbyen med reklame for arrangementer

”Dør-til-dør henvendelser

Formandens beretning godkendt med akklamation.

3.    Skatmesteren aflægger regnskab for 2013

Skatmester Helle Kure fremlagde regnskabet for2013.

Derefter havde vi en drøftelse af, hvordan vi kan få flere betalende medlemmer. Bestyrelsen blev i den forbindelse opfordret til at undersøge, om det vil være muligt at tilmelde sig og betale kontingent via landsbylaugets hjemmeside.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4.   Forelæggelse af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent for 2013/14.

Kontingent blev på generalforsamlingen i 2012 sat op fra 50,- kr. pr. husstand pr. år til 100,00 kr. pr. husstand pr. år.

Budget godkendt med akklamation.

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat er 100,- kr. pr. husstand pr. år.

5.    Indkomne forslag:

Ingen indkomne forsalg.

6.    Valg i henhold til vedtægterne

På valg oldermand Mette Kisling – modtager genvalg – valgt

På valg bymand Ole Jensen – modtager genvalg – valgt

På valg bymand Jan Hansen – modtager genvalg – valgt

Stedfortræder Susanne Hangaard genvalgt

Valg af revisor Connie Leth – genvalgt

Valg af revisor Ole Rathmann – genvalgt

7.    Eventuelt

Susanne Hangaard foreslog, at der oprettes en Facebook-gruppe for landsbyen. Susanne vil gerne selv stå for oprettelsen. Forslaget blev godt modtaget.

Solrød Landsby d. 1. december 2013

Kirsten Rathmann – skriverkarl