Midlertidige flygtningeboliger på Materielpladsen bag Solrød Landsby


Kære alle beboere og andre interessenter i Solrød Landsby

Så er borgermødet om midlertidige flygtningeboliger på Materielpladsen bag Solrød Landsby en realitet tirsdag 22.nov. kl. 18:00 i Forsamlingshuset.

Der har længe været snak om mødet, bl.a. med Ivar Haugaard-Hansen, fmd. for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, som tidligere kunne bekræfte planerne – men ikke sige så vældig meget konkret om mødet.

Men nu ligger invitationen på kommunens hjemmeside:

http://www.solrod.dk/borger/servicemeddelelser/kom-til-borgermoede-om-flygtningesituationen-i-solroed

Og tilsvarende på kommunens Facebook

https://www.facebook.com/solrodkom/?ref=br_rs

… hvor der tillige ligger et skriv om kommunens succesfulde indsats ved selv at overtage opgaven fra (tidligere) ekstern service-leverandør og ansætte egne medarbejdere til at håndtere bl.a. den virksomhedsrettede indsats.

http://www.solrod.dk/kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2016/nov/solroed-kommune-har-stor-succes-med-at-faa-flygtninge-i-job


I Landsbylaug’et og »Projektgruppen til forskønnelse af Solrød Landsby« har vi naturligvis drøftet udfordringen, for når der iflg. tidligere pressemeddelelse planlægges 14 flygtningeboliger i 9 værelser med fælles bad og køkken, så synes vi ærlig talt, det er en noget af en udfordring, som kræver en særlig indsats – både fra kommunens side og fra vores i landsbyen, hvis der skal kommen en tilsvarende succeshistorie ud af dét.

På dén baggrund vil vi …

 • insistere på, at flygtningeboligerne Solrød Landsby indrettes til og fortrinsvis tilbydes børne-familier,
  som vi vil have langt bedre forudsætninger for at møde konstruktivt og ligeværdigt inkluderende i en landsby, der helt overvejende består af familieboliger.
 • arbejde på, at flygtningeboligerne (bortset fra en nødvendig nødudgang) fysisk orienteres mod øst – bort fra nærmeste nabo på Ejegården, som ligger næsten hjørne-mod-hjørne ud mod samme private gårdsplads.Ejendommen overskrider på mange punkter gældende normer for afstand til naboskel og ‘det skrå højde-grænseplan’ i forhold til naboskel, og en ændret anvendelse til beboelse er derfor stærkt problematisk. Heldigvis er der besindige familier i nabo-ejendommene, som blot ønsker, at den intensive udnyttelse af den gamle ejendom på materielpladsen tilrettelægges efter de samme gode normer, som gælder alt andet godt naboskab i kommunen. Herunder respekt for nabofamiliernes ‘private rum’ i hus og have, etablering af et smukt og funktionelt hegn efter sædvanlige naboretslige regler og dertil foranstaltninger til begrænsning af krænkende indblik fra den høje bygning ned i naboejendommenes mest ‘private rum’.
 • foreslå at gitterport, pigtrådshegn og natlig halogenbelysning rykkes tilsvarende mod øst, så pigtråd og forfaldne barakker ikke skal være det første, der møder en gruppe flygtninge, der formentlig har set nok af dén slags, hvilket nemt kan forbindes kognitivt med den håbløshed, de kommer fra. Netop derved kan flygtningeboligerne få deres eget ‘private ude-rum’ en smule på afstand, men stadig i godt naboskab.
 • Tilsvarende vil vi i – partnerskab med kommunen – prøve at udvikle, visualisere og inddrage de pgl. flygtninge i en drøftelse af, hvordan de nedslidte ude-arealer mod øst og og det store græsareal, som ligger omkranset af de store egetræer mod syd – med en solid grund-indsats fra kommunen og evt. som en hjælp-til-selvhjælp investering i samspil med frillige i landsbyen – kan udvikles til et hyggeligt, aktivt og morsomt mødested med potentiale til at række ind over kulturelle og sproglige forskelle.
 • I naturlig forlængelse af det nye idékatalog til udvikling af Solrød Landsby vil vi derfor – denne gang uden eksterne arkitekters hjælp – prøve tænke de planlagte flygtningeboliger på materielpladsen ind i en samlede udvikling af landsbyen på linje med de to andre definerede »MØDESTEDER«
  (Mejeri- og Kirkepladsen) , som allerede er beskrevet og visualiseret i Denkbar’s Arkitekter’s idékatalog.
 • insistere på, at ejendommens og områdets benyttelse til flygtningeboliger fastholdes som MIDLERTIDIG.
 • Og at områdets status og evt. udfordringer i kraft af tidligere benyttelse(r) / ejerskab(er) snarest søges afklaret med henblik på senere udbygning som bolig-område efter samme kvalitative normer som fx nuværende »Møllebjerg« og (lokal)planlagte »Fiskerhusene på Karse-engen« (som dog aldrig blev til noget).

Til baggrund:

Da nuværende lokalplaner jo netop begrænser udbygning i Solrød Landsby til eksisterende ‘lommer’ indenfor landsbyens afgrænsning til det åbne land, er det helt afgørende, at samtlige sådanne udbygninger sker i god overensstemmelse med landsbyens egenart og dermed bidrager til – på linje med Projektgruppens nylige initiativ – at revitalisere nedslidte ejendomme, for derved fastholde landsbyens identitet som velfungerende boligområde med hovedvægt på lave række-, klynge- eller individuelle familie-boliger.

I Landsbylaug’et ser vi med bekymring, hvorledes flere af fortids industrielle ad hoc bebyggelser træder mere og mere frem i landsbybilledet som forfaldne lommer af urban slum uden produktiv funktion af betydning – desto mere præget af spekulativt ejerskab uden de store incitament til almindeligt vedligehold, endsige kontruktiv nytænkning.

En helt aktuel foto-dokumentation af ejendommen på materiel-pladsen – indarbejdet i Projektgruppens præsentation ved GF i mandags – viste helt tilsvarende misligholdte forhold omkring dén bygning, som nu skal rumme 14 flygtninge.

På dén baggrund ligger det os meget på sinde, at hverken bygningen eller området i sin nye funktion som flygtningebolig fremtræder med samme karakteristika af ligegyldigt efterladt slum-bebyggelse, der ret bekvemt – og for en helt marginal omkostning – nu skal huse en imponerende stor gruppe flygtninge.

Men ret beset er det ikke så vældig meget, der skal til for at hæve projektet til funktionel og præsentabel standard. … måske til inspiration for andre interessenter på fx. mejeri- og planteskole-grunden.

Med disse klare præferencer ser vi frem til et informerende, godt og konstruktivt møde med kommunens folk om de kommende, MIDLERTIDIGE  flygtningeboliger.

Med venlig hilsen

Projektgruppen og Landsbylaug’et for Solrød Landsby