Debataften om jernbanen mm. 27. november 2008


Debataften med Borgmester Niels Hörup

Torsdag d. 27. november 2008 kl. 20.00

Solrød Forsamlingshus

I forlængelse af generalforsamlingen deltog borgmester Niels Hørup i en debataften, hvor emnerne var:

  • Hvis jernbanen kommer, hvad kan vi gøre for at få bedre støjsikring?
  • Miljøkontrollen af erhverv i landsbyen?
  • Trafikken igennem landsbyen, hvad sker der og hvad kan vi gøre for at få bedre fokus på dette i kommunen og i regionen?

Hvis jernbanen kommer…..

Borgmester Niels Hørup lagde ud med at fortælle om det møde med Folketingets trafikudvalg, som han sammen med borgmestrene fra Greve, Ishøj, Vallensbæk, Høje Taastrup, Roskilde, Lejre, Holbæk og Kalundborg havde været til samme dag. Mødet havde omhandlet planerne for udvidelsen af jernbanen mellem København og Ringsted.

Der foreligger pt. to løsninger for udvidelsen af kapaciteten for jernbanetrafikken mellem de to byer:

  • 5. spors løsningen, hvor 14 km. af den eksisterende jernbane mellem København og Roskilde udvides med et 5. spor på strækningen mellem København og Høje Taastrup.
  • Nybygningsløsningen, som indebærer bygningen af en ny tosporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Der er udarbejdet VVM-undersøgelser for de to projekter og Trafikstyrelsen har haft udsendt miljøredegørelser til høring frem til 1. december i år.

De endelige miljøredegørelser offentliggøres i foråret 2009, og i efteråret 2009 udformer Trafikstyrelsen et beslutningsgrundlag til transportministeren.

Niels Hørup og de øvrige borgmestre, som i øvrigt går stærkt ind for 5.-spors-løsningen, har arbejdet hårdt på at udarbejde et debatoplæg til politikerne i Trafik-udvalget. De har i deres oplæg grebet fat i de myter, der har præget debatten om, hvilken løsning der er den bedste og rigtigste. De har for hver myte fundet fakta, der kan punktere myten.

Myte: En Femern Bro gør det nødvendigt med nybygningsløsningen.

Fakta: Trafikstyrelsens beregninger viser, at begge løsninger kan dække kapacitets-behovet, når Femern Broen åbner.

Myte: 5. spors løsningens kapacitet er opbrugt med det samme.

Fakta: Trafikstyrelsens beregninger viser, at 5. sporet kan dække kapacitetsbehovet frem til efter 2030.

Myte: Nybygningsløsningen er en forudsætning for en rejsetid på en time mellem København og Odense.

Fakta: Rejsetiden med nybygningsløsningen mellem København og Odense er 66 minutter. Rejsetiden med 5. spors løsningen er 4-6 minutter længere.

Myte: Med nybygningsløsningen kan vi få højhastighedstog til Berlin.

Fakta: I maj i år udtalte daværende trafikminister Carina Christensen til Ingeniøren: Højhastighedstog er alt for dyrt og der er ikke noget kundegrundlag.

Myte: 5. spors løsningen vil betyde kaos for de rejsende i 5 år.

Fakta: I 95 % af anlægsperiodens 1825 dage vil alle tog køre efter planen eller med forsinkelser på op til 7 minutter.

Myte: Nybygningsløsningen får ingen konsekvenser for natur og kultur.

Fakta: Nybygningsløsningen påvirker i stort omfang natur og kultur, og løsningen vil medføre permanente ændringer med tab af natur- og kulturværdier.

Myte: Nybygningsløsningen er den samfundsøkonomisk bedste løsning.

Fakta: En række meromkostninger er ikke medregnet, og indtægterne er sat højt. Fra 2005 til 2008 er nybygningsløsningens indtægter fx. opskrevet med 7 mia. Nybygningsløsningens værdi for samfundet er overvurderet.

De ni borgmestre har med deres fokusering på myte/fakta-begrebet rejst en række spørgsmål over for politikerne, som har lovet at besvare spørgsmålene, inden beslutningen om linieføring træffes i efteråret 2009.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan materiale om jernbaneudvidelsen findes.

Miljøkontrollen af erhverv…..

Debatten om miljøkontrollen af erhverv kom mestendels til at handle om tilsynet med den virksomhed, der pt. har til huse i Solrød Gamle Mejeri – den såkaldte popcorn-fabrik. Virksomheden har i de efterhånden mange år, den har haft til huse i Solrød Landsby, forårsaget mange klager over lugtgener, lastbiltrafik og støjgener.

Niels Hørup gjorde rede for, hvordan miljømedarbejderne på Rådhuset arbejdede med tilsyn med miljøet i og omkring en virksomhed som popcornfabrikken. Det har langt hen ad vejen været miljøtilsynets intention at opnå løsninger på miljøproblemer ad dialogens og frivillighedens vej. Dialog og frivillighed har imidlertid ikke båret frugt i tilfældet med popcornfabrikken. Fabrikken fik i sommeren 2008 udstedt et påbud om at dokumentere, at der foretages den nødvendige rensning i henhold til miljølovgivningen af ventilationsluften fra produktionen. Undersøgelser af rensningen foregår pt.

I den nyligt vedtagne lokalplan for Solrød Landsby har fabriksområdet status af beboelsesområde. Dvs. at det med tiden vil være muligt at bygge boliger på området.

Trafikken gennem Solrød Landsby…..

Der var en livlig debat om mængden af trafik på Solrød Byvej samt Yderholmvej og Nordmarksvej. Det blev drøftet, hvad kommunen kunne gøre for at forhindre den megen trafik og de høje hastigheder gennem byen. Der er inden for det sidste opsat to hastighedsmålere i byen. Desuden er der lavet et vejbump i form af et stykke hævet vejbane på Solrød Byvej ud for Den lille Gade. Initiativer, der på sin vis er gode men efter manges mening alt for utilstrækkeligt.

Niels Hørup gjorde rede for, hvordan beboere i Solrød Landsby og Solrød Landsbylaug kunne gøres deres indflydelse gældende i arbejdet med den nye kommuneplan, som i nær fremtid skal udarbejdes på ny.

Repræsentanter fra Solrød Landsbylaug har i det forløbne år deltaget i møde med trafikmedarbejdere på Rådhuset. I den forbindelse havde medlemmer af landsbylauget udarbejdet et forslag til ”trafikdæmpende foranstaltninger” på Solrød Byvej og Yderholmvej. Dette forslag kan evt. fremsendes til kommunen, når kommune-plansarbejdet går i gang.