Biogasanlæg ved Jersie


SOLRØD KOMMUNE | TEKNIK OG MILJØ

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 – Rammeområde 418 

Biogasanlæg ved Jersie 

 
Baggrund
Solrød Kommune bestræber sig på at eliminere drivhusgasserne og arbejder for at blive
uafhængig af fossile brændsler. Derfor har kommunen undersøgt muligheden for at etablere et biogasanlæg, hvor der produceres CO2 neutral energi baseret på lokale biomasseressourcer. Anlægget skal drives på biomasse fra restprodukter fra virksomheden CPKelco
samt tang opsamlet langs kysten og gylle fra lokalplanområdets landbrug.
Biogasanlægget ønskes placeret i Solrød Kommune på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr.nr.: 13a. Jersie By, Jersie. En placering ca. 600 m fra krydset mellem Åmarken og Roskildevej umiddelbart vest for Jersie Hyllemose.
Indhold
Formålet med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 er at udlægge en ramme, der definerer den fysiske afgrænsning af samt de overordnede anvendelsesmuligheder for rammeområdet til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner.
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturens retningslinjer i Kommuneplan 2009-2021. Således tilføjes kun nye rammebestemmelser som tillæg til Kommuneplan 2009-2021.
 
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der blevet foretaget en screening af kommuneplantillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen er det besluttet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Denne miljøvurdering er
vedlagt som bilag til forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021.
Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget, er der i henhold til lov om planlægning foretaget en vurdering af biogasanlæggets virkning på miljøet (VVM). VVMredegørelsen for biogasprojektet er udarbejdet som et selvstændigt dokument, og sendt i
8 ugers høring sammen med kommuneplantillægget.
Offentlighed og vedtagelse
Byrådet vedtog den 30. januar 2012 tillæg nr. 3 til Kommeplan 2009-2021 i sin endelige
form.
Forslaget med tilhørende miljøvurdering (VVM) har været fremlagt i offentlig høring fra
den 11. oktober 2011 til og med den 6. december 2011.
Kommuneplantillægget kan ses via www.plansystemdk.dk