Nyhedsbrev juni 2016


Nu sker der noget i vores dejlige landsby

 

Solrød Landsby – seneste nyt

Juni 2016

 

På den ekstraordinære generalforsamling tidligere på året besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med projektet ”Forskønnelse af Solrød Landsby”. (se beskrivelse af projektforslaget til sidst i nyhedsbrevet).

Til arbejdet blev afsat et beløb – 35.000,- kr.

 

I arbejdsgruppen sidder:

Mette Kisling, Solrød Byvej 27 – fra bestyrelsen

Kirsten Rathmann, Solrød Byvej 19 – fra bestyrelsen

Palle Steenholdt, Solrød Byvej 51

Lars Schou, Solrød Byvej 36

Ida Harsløf og Niels Holst, Solrød Byvej 34

Charlotte Würtz Jensen, Solrød Byvej 32

Søren Andersen, Solrød Byvej 38A

 

Gruppen har indledt et samarbejde med Jens Bang Liebst – formand for Solrød Strands Grundejerforening samt initiativtager til mange spændende projekter i og omkring Solrød.

–       og nu sker der noget!!!!!

Søndag d. 26.6. holder vi et storstilet arrangement, hvor alle landsbyens beboere kan være med til at præge forskønnelsesprojektet. Vi inviterer til workshop i forsamlingshuset, hvor alle fra landsbyen kan deltage med gode idéer til at gøre Solrød Landsby til et endnu bedre sted at bo og leve.

I tiden op til d. 26.6. vil arbejdsgruppen sætte forskellige initiativer i gang, så hold øje med din postkasse – og se dig for i landsbyen.

 

Om kontingentindbetaling

Hvis du endnu ikke har betalt til landsbylauget, kan det nås endnu.

Du gør sådan her via netbank:

Indbetal 100 kr. pr. år på konto: Reg. nr. 3349 – kontonr. 2270005465

Skriv dit navn og din adresse i meddelelsesfeltet.

…..så er du og din husstand medlemmer af Solrød Landsbylaug – velkommen!

 

Venlig hilsen

Kirsten Rathmann

Skriverkarl i Landsbylauget

Nyt fra landsbyen juni 2016

Solrød Landsby

– et projekt til genopretning og forskønnelse af landsbyens særpræg

 

Vores vision for Solrød Landsby

 

I vores vision for Solrød Landsby lægger vi vægt på, at landsbyen er et godt og sikkert og anderledes sted at bo og færdes i.

 

Vores vision er at sikre det ”landsbypræg” i form af sammenhold og nærvær, som for mange borgere har været medvirkende årsag til, at vi har bosat os i Solrød Landsby.

Vi ønsker at genskabe og bevare resterne af tidligere tiders ”landsbyidentitet”.

Vi ønsker, at Solrød Landsby ser pæn og ordentlig ud, og at man føler sig godt tilpas ved at færdes i byen. Vi ønsker os derfor, at Solrød Byvej og de andre veje igennem landsbyen bliver områder, hvor man kan færdes sikkert og trygt – og ikke som nu hvor børn og voksne er utrygge ved at cykle og færdes på tværs af gader og stræder.

 

I den senest udarbejdede lokalplan for Solrød Landsby (Lokalplan 391.10 vedtaget af Solrød Byråd den 26. maj 2008) nævnes det, at Solrød Landsby sammen med de øvrige landsbyer i kommunen repræsenterer en værdifuld kulturhistorie og arkitektur. I lokalplanen står endvidere, at formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er, at sikre landsbyens kulturhistoriske betydning ved at fastholde karakteristisk bevaringsværdig bebyggelse.

 

Der lægges i lokalplanen således vægt på at bevare landsbybebyggelsens kulturhistoriske værdier. Da bebyggelsen i Solrød Landsby indgår i en større sammenhæng, hvor også elementer så som vejnet, skiltning og beplantning o.a. har en afgørende betydning for, hvordan vi opfatter byrummet, har vi et brændende ønske om at sætte fokus på netop disse elementer.

 

Vi ønsker at landsbyen fremtræder ordentligt og præsentabelt.

Vi ønsker, at alle tager et ansvar for, at landsbyen fremtræder som et sted, hvor man værdsætter bygningernes fremtræden, landbyens særpræg og det offentlige rum. Et rum der motiverer og driver hver beboer til at vise hensyn og tage ansvar for sig selv og sin egen matrikel samt værne om vores fælles by.

 

 

Tanker i forbindelse med en forskønnelse af landsbyen og det offentlige rum:

 

Solrød Landsby er blevet slidt og forsømt i mange år bl.a. pga. store anlægsopgaver tæt på byen. Vi ønsker derfor:

 

·         – en regulering af hastigheden i landsbyen. Dette kunne ske i form af en omlægning af kørebanen f.eks. ved en 2-minus-1-løsning. Dette vil give plads til områder med nyplantning samt til plantning af træer til erstatning for de udgåede træer, der pt. står langs vejen. Der vil desuden blive bedre muligheder for etablering af busholdepladser. Vi ser en-2-minus-1-vej som en god og central løsning for landsbyen.

·         – at forholdene for cyklister/fodgængere forbedres evt. ved etablering af én cykelbane med spor i begge retninger. I dag cykler mange cyklister på fortovet, da cykling på de anviste cykelbaner er farliggjort ved skiftevis af gå inden- og udenom de etablerede vejchikaner.

·         – at der genetableres og plantes nye træer og anden beplantning i byen med særlig fokus på den gennemgående vej igennem byen. Således at denne fremtræder nydeligt og præsentabelt.

·         – en ændring og en forskønnelse af indkørslerne til byen – ”byportene” – som har til hensigt at markere, at man kører ind i et bebygget og beboet landsbyområde med en særlig karakter og udtryk.

·         – at danne ”oaser” i landsbyen, hvor borgerne kan nyde det offentlige rum.

·         – en forskønnelse af tilkørslen fra motorvej/jernbane til landsbyen – en allé af vejtræer/beplantning af buskads i området fra ”bjerget” og ned til landsbyen, som signalerer en ændring af det offentlige rum.

·          -en regulering af skilte i og omkring landsbyen.

 

 

Tanker om en handleplan

 

Vi ønsker at få andre, neutrale og professionelle øjne til at se landsbyens udtryk.

Vi forestiller os at knytte en byplans-arkitekt eller evt. arkitektstuderende til projektet. Denne udfærdiger et prospekt for forbedring af landsbyens offentlige rum mht. beplantning, skiltning, byporte, tilkørselsvej til landsbyen fra øst, trafikforhold, ”oaser” o.m.a.

Vi forestiller os at afholde et arrangement/møde med landsbyens beboere – samt med repræsentanter fra kommunen – med henblik på en præsentation af projektet og med indhentning af idéer.

Vi peger på, at arrangementet holdes i forsamlingshuset, hvor vi engagerer borgerne aktivt i processen.

Kommunen deltager i processen og kan kommentere de forskellige ideer og forslag.

Til sidst præsenteres prospektet for repræsentanter fra kommunen.

Herefter udarbejdes der en plan for gennemførelsen af projektet.

 

 

Udarbejdet af arbejdsgruppe om forskønnelse af landsbyen – Oktober 2015

Mette Kisling

Lars Schou

Palle Steenholdt

Jan Hansen

Kirsten Rathmann